ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  მერიის 2019 წლის   სოციალური დახმარებების  პროგრამა 

 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 

 

  • სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობის  კვებით  უზრუნველყოფის პროგრამა  ითვალისწინებს:

 

  • ქალაქის ადმინისტრაციულ  ერთეულში მცხოვრები  განსაკუთრებით მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირთა,  შშმ პირთა, მარტოხელა მშობელთა  და მოხუცთა ყოველდღიურ კვებით უზრუნველყოფას;

 

  • სოფელში მცხოვრები განსაკუთრებით მძიმე  სოციალური და ეკონომიური პირობების  მქონე  პირთა  (შშმ პირები, მარტო  მცხოვრები მოხუცები,  და ა.შ) საკვები  პროდუქტებით  ერთჯერადად  დახმარება.

 

  • განცხადება;
  • სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (სარეიტინგო ქულა  65 001-ზე ნაკლები), შშმ პირთა სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა, მარტოხელა მშობლის ცნობა და სხვა)
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • სხვა არსებული დოკუმენტები;
  • ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის  წერილი.
  • კვების უზრუნველყოფის  პროგრამაში (უფასო სასადილოს  მომსახურება) ჩასართავად მოქალაქემ მუნიციპალიტეტის  მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
გააზიარე