ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

მშენებლობის ნებართვა

  

 მშენებლობის ნებართვები გაიცემა:   ახალი მშენებლობები (მათ შორის მონტაჟი)

  • რეკონსტრუქცია
  • დემონტაჟი
  • ლანდშაფტური  მშენებლობა
  • დროებითი შენობა-ნაგებობების მონტაჟი (განთავსება)     
  • გარე რეკლამების განთავსება
  • მიწისქვეშა და მიწისზედა ხაზოვანი ნაგებობები

 მშენებლობის ნებართვის მაძიებელმა

 განცხადებას თან უნდა დაურთოს:   

  •  სამშენებლოდ მიწის გამოყენების პირობები
  • არქიტექტურულუ მუშა პროექტი
  • კონსტრუქციული სქემა
  • მშენებლობის ორგანიზაციის  პროექტი

 მშენებლობა დამთავრებული ობიექტები მერის ბრძანების მიხედვით მიღებული უნდა იქნეს ექსპლოატაციაში. საჭიროა წარმოდგენილი იქნეს მშენებლობა დამთავრებული ობიექტის აზომვითი საკადასტრო გეგმა, საჭიროების შემთხვევაში ექსპერტიზის დასკვნა პროექტთან შესაბამისობის მიზნით.

    

     

 

 

 

გააზიარე