ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

  • 18 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგულ ბავშვზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა (ან მეურვემ) მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

 

 

  • განცხადება;
  • განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
  • 18 წლამდე ასაკის ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;
  • ბავშვის დედის ან მამის გარდაცვალების  მოწმობის ასლი;
  • მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში);
  • საბანკო ანგარიშის ნომერი;
  • ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი.

 

გააზიარე