ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

გენდერული თანასწორობის, ოჯახებისა და ბავშვების გაძლიერება

გენდერული თანასწორობის, ოჯახებისა და ბავშვების გაძლიერება

 

 

  • მარტოხელა მშობლის დახმარება, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი ქორწინების გარეშე და ამჟამად არ იმყოფებიან ქორწინებაში, ყოველთვიური დახმარება 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.  

 

დახმარების მისაღებად მოქალაქემ  მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

  • განცხადება;
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • შვილის დაბადების მოწმობის ასლი;
  • მარტოხელა მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • საბანკო ანგარიშის ნომერი;
  • ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი.

 

დახმარების მისაღებად მოქალაქემ მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; შემაკავებელი ან დამცავი ორდერი ან/და მომხდარი ფაქტის დამადასტურებელი  სხვა დოკუმენტი; საბანკო ანგარიშის ნომერი; ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება - 800 (რვაასი) ლარამდე სტატუსის მოქმედების ვადის შესაბამისად (სოციალური მდგომარეობისა და პირობების შემსწავლელი კომისიის გადაწყვეტილებით).

დახმარების მისაღებად მშობელმა მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

განცხადება; მშობლის(დედის ან მამის )პირადობის მოწმობის ასლი; ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები; მშობლის საბანკო ანგარიშის ნომერი; ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი. მიმდინარეწელს პირველი-მეორე შვილის შეძენისას(სოციალურად დაუცველი ოჯახები-სარეიტინგო ქულა 65001-ზე ნაკლები) - ერთჯერადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

დახმარების მისაღებად მშობელმა მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

განცხადება; მშობლის (დედის ან მამის) პირადობის მოწმობის ასლი; ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები; საბანკო ანგარიშის ნომერი; ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი. ტყუპის შეძენისას  ერთჯერადი დახმარების თანხა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

დახმარების მისაღებად მეურვემ მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

განცხადება; ბავშვის დედის გარდაცვალების მოწმობის ასლი; ბავშვის მამის გარდაცვალების მოწმობის ასლი; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი; ობოლი ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; მეურვის საბანკო ანგარიშის  ნომერი; ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი. დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე ყოველთვიური დახმარება 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

დახმარების მისაღებად მშობელმა მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

განცხადება; ბავშვების მშობლის (დედის ან მამის) პირადობის მოწმობის ასლი; ბავშვების დაბადების მოწმობების ასლები; საბანკო ანგარიშის ნომერი; ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, რომელთაც ჰყავთ  18 წლამდე ასაკის 4 ან მეტი შვილი, ერთჯერადი დახმარება.  დახმარების თანხა: 4 შვილზე-200 (ორასი) ლარი, 5 შვილზე-300 (სამასი) ლარი, 6 შვილზე-400 (ოთხასი) ლარი და ა.შ.

 

  • გენდერული თანასწორობის საკითხებზე განსახორციელებელი აქტივობებისთვის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია თანხა საინფორმაციო კამპანიისთვის 5000 ლარის ოდენობით.
გააზიარე