ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

  • განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (მარტოხელა პენსიონერი, შშმ პირი, სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), ონკოლოგიური დაავადების მქონე  პირები) დევნილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

 

  • განცხადება;
  • სტატუსის დამადასტურებიელი დოკუმენტი (ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან,  შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი,      ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ  ( ფორმა IV-100/ა)  და სხვა.)
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • დევნილის მოწმობის ასლი;
  • სხვა არსებული დოკუმენტები;
  • საბანკო ანგარიშის ნომერი;
  • ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი.
გააზიარე