ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის პროგრამა

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის პროგრამა 50 ბავშვისთვის. მომსახურების დაფინანსება ყოველთვიურად - მაქსიმალური ლიმიტი 315 (სამას თხუთმეტი) ლარი;

წარმოსადგენი დოკუმენტაციები:

  •  განცხადება;
  • ცნობამოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა N IV-100/ა), რომლის მოქმედების ვადა უნდა იყოს დოკუმენტაციის განმახორციელებელთან წარდგენის თარიღამდე არაუმეტეს 5 თვე და რომელშიც მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი სულ მცირე ADOS ტესტირების შედეგი (3 წლამდე ბავშვმა განმეორებით 6 თვეში უნდა წარმოადგინოსტესტირების შედეგი ) ;
  •   შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  •  პროგრამით მოსარგებლის და ერთ-ერთი მშობლის პირადობის მოწმობის (არსებობის შემთხვევაში დევნილის მოწმობის), პროგრამით მოსარგებლის დაბადების  მოწმობის   ქსერო-ასლები, პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში რეგისტრაციის ადგილის განუსაზღვრელობის შემთხვევაში, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული,  განმცხადებელის/ბენეფიციარის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი/ცნობა.
გააზიარე