ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

ა(ა)ი.პ „კეთილმოწყობის მართვის ცენტრი“

დირექტორი  დიმიტრი ფაცაცია 

ტელ: 591 44 53 38

 ცენტრის უფლება-მოვალეობანი:

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისა  და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში ,საკუთრებაში არსებული ობიექტების კეთილმოწყობა და მოვლა.

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, მასთან დაკავშირებული სამუშაოების განხორციელება.

 •  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე-განათების ქსელის მოწყობა, მოვლა, ექსპლუატაცია-რეაბილიტაცია.

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და რეაბილიტაცია.

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შადრევან-აუზების მოვლა, ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია.

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტროტუარებისა და ბორდიურების კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია.

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განწვანების, არსებული ნარგავების, ხეებისა და მცენარეების დარგვა, ჩანაცვლება და მოვლა- პატრონობა.

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია, ბავშვთა გასართობი ობიექტის, ატრაქციონის მოვლა-პატრონობა.

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიაზე არსებული შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, მიწისქვეშა გადასასვლელის, მდინარეთა ჯებირების და სხვა საინჟინრო ნაგებობების მოწყობა, შეკეთებისა და ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა.

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზაჯვარედინების მარეგულირებელი შუქნიშნების მოვლა,პატრონობა და რეაბილიტაცია

 • ლიფტების შეკეთება და ზედამხედველობის უზრუნველყოფა.

 • მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაცია.

 • მუნიციპალიტეტეის ტერიტორიაზე სადღესაწაულო დღეებში გაფორმების ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა.

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტიეტში მცხოვრები უმწეო და სოციალურიად დაუცველი  მოქალაქეებისათვის მიზნობრივი მომართვის საფუძველზე საცხოვრებელი შენობის მცირე შეკეთებითი სამუშაოების ჩატარება.

 • დამკვეთის ფუყნქციის განხორციელება: სასკოლო და სკოლამდელი აღზრდის, კულტურის და სპორტის დაწესებულებების სარგებლობაში არსებული მიწის (ეზოები, მოედნები, სკვერები) ნაკვეთზე ბალახის საფარის დამუშავება-გათიბვის, ხეების მოჭრის და გადაბელვის სამუშაოების შესრულება.

 •  შესაბამის სტრუქტურებთან და სამსახურებთან თანამშრომლობა სხვადასხვა სამუშაოების განსახორციელებლად.

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამის სტრუქტურებთან და სამსახურებთან კეთილმოწყობის სამუშოებთან დაკავშირებული სამუშაოების განხორცილება.

 • ზუგდიდის მუნიცპალიტეტიეს ტერიტორიაზე განთავსებული სააფლაოების მოვლა -პატრონობა, მართვა და საქმიანობით მოწესრიგება.

 • საქართველოს კანონმდებლობითა და წესდებით გათვალისწიენებული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება.

გააზიარე