ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახური

ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახური  ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულია. სამსახურის ძირითადი ფუნქციები და ამოცანებია:

 •  მერიის წინაშე არსებული რისკების დადგენა და მათი მართვის ხარისხის შეფასება;
 •  ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ადეკვატურობისა და ეფექტიანობის შეფასება;
 • მერიის სტრუქტურული ერთეულების და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საქმიანობის საქართველოს კანონმდებლობასთან, არსებულ წესებთან და მარეგულირებელ აქტებთან შესაბამისობის შეფასება;
 • ერიის საქმიანობის ეკონომიურობის, ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;
 • ფინანსური და სხვა ინფორმაციის სანდოობის, სიზუსტისა და სისრულის შეფასება;
 • მერიის აქტივების, სხვა რესურსებისა და ინფორმაციის ადეკვატურად დაცულობის შეფასება;
 • სისტემური აუდიტის, შესაბამისობის აუდიტის, ეფექტიანობის აუდიტის, ფინანსური აუდიტისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის განხორციელება;
 • მერიის სისტემაში სამართალდარღვევის ფაქტის, სამსახურებრივი გადაცდომის ან/და მერიის მიზნებთან შეუსაბამო ქმედების არსებობის შემოწმება და აღმოჩენა, მათი გამომწვევი და ხელშემწყობი მიზეზების დადგენა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება;
 • მერიის სისტემაში სამართალდარღვევის ფაქტის, სამსახურებრივი გადაცდომის ან/და მერიის მიზნებთან შეუსაბამო ქმედების არსებობის შემოწმებისა და გამოვლენის მიზნით ინსპექტირების ჩატარება, ინსპექტირების დასკვნის მომზადება და მერისთვის წარდგენა;
 • სამართალდარღვევის ფაქტის, სამსახურებრივი გადაცდომის ან/და მერიის მიზნებთან შეუსაბამო ქმედების თაობაზე ინფორმაციის შემცველი განცხადებებისა და წერილების შესწავლის შედეგად დასკვნის მომზადება და მერისთვის წარდგენა;
 • მერიის მოსამსახურეთა მიერ დისციპლინის დაცვის კონტროლი;
 • მერიის სისტემაში სამსახურებრივი ეთიკის ნორმების შესრულებაზე კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება;
 • სხვა საქმიანობები, რომლებიც გამომდინარეობს მერიის ინტერესებიდან და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, „სახელწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებსა და შიდა აუდიტორის დამოუკიდებლობის პრინციპებს.

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  უფროსი

ბაკურ კვეტენაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 ტელ: 591 44 75 73 

e-mail: b.kvetenadze@gmail.com

 

განათლება -  ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;

                           საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ), სამართალმცოდნეობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;

                           ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა (საერთო სპეციალიზაცია).

სამუშაო გამოცდილება :

 • 2008 - სტაჟირება საადვოკატო საქმიანობის კუთხით;
 • 2009 - კერძო იურიდიული საქმიანობა;
 • 2011 - პედაგოგიური საქმიანობა „დამწყებ ადვოკატთა სკოლაში“;
 • 2013 - იურისტი „ადვოკატთა ცენტრში“;
 • 2014 წლიდან დღემდე - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი.

ტრეინინგები :

 • კურსი სასამართლო პროცესზე სამართალარმოების უნარების თემაზე Trial advocacy skills.
 • საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ტრენინგები:

   - იურიდიული განათლების საკითხები;

   - ინტელექტუალური საკუთრება;

   - ადვოკატთა ეთიკა.

 • American Bar Association Rule of Law Initiative: basic training course in Criminal Procedure Code.
 • სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთება სისხლის სამართლის საქმეებზე.
 • საბაზისო მომზადების კურსი სასამართლო ექსპერტიზის,ექსპერტი მოწმის საკითხებში.

 უცხო ენები -     ქართული, რუსული(კარგად), ინგლისური(კარგად).

 

 

შიდა აუდიტის სამსახურის II რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

 გიორგი ჟვანია

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ.ფოსტა: giorgi.zhvaniazugdidi@gov.ge

ტელ: 591 44-53-44

 

 

 

 

გააზიარე