ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

საკრებულოს სხდომა 2018 წლის 20 აგვისტო

29 აგვისტო, 2018

20 აგვისტოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 50 წევრიდან 37 დეპუტატი ესწრებოდა.

ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე

 

სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:

  • განკარგულება #85 - საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
  • დადგენილება #76 - მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრა
  • დადგენილება #77 - აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, ნასყიდობის ხელშეკრულების, საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმა
  • დადგენილება #78 - ა(ა)იპ-ების საკუთრებაში არსებული ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/ და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესი
  • დადგენილება #79 - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამისა და აღრიცხვის წესის ადმინისტრაციული წარმოება
  • დადგენილება #80 - სოციალურ საკითხებზე მომუშავე მრჩეველთა საბჭოს დებულება
  • დადგენილება #81 - საქმისწარმოების ტიპობრივი ინსტრუქცია
  • დადგენილება #82 - დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების ტაბელი
  • დადგენილება #83 - მშენებლობის ნებართვისათვის მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციაში ცვლილება
  • დადგენილება #84 - 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება

დოკუმენტი:

გააზიარე