ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

საკრებულოს სხდომა 14:00 საათზე

31 May, 2018

1 ივნისს, 14:00 საათზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება (მისამართი: ზვიად გამსახურდიას გამზ. № 45, III სართული)

დღის წესრიგის პროექტი:

1. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ;

მომხსენებელი: მამუკა წოწერია - საკრებულოს თავმჯდომარე

2. „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აპრილის N43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

მომხსენებელი: მამუკა წოწერია - საკრებულოს თავმჯდომარე

3. „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან, დაწესებულებებიდან და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)იდან საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე განცხადების ნიმუშის, გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესისა და წარსადგენი ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიულ- დმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ;

მომხსენებელი: მამუკა წოწერია - საკრებულოს თავმჯდომარე

4. „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ;

მომხსენებელი: მამუკა წოწერია - საკრებულოს თავმჯდომარე

5. სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონის საჯარო სკოლისათვის ალექსანდრე ჩიქავას სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

მომხსენებელი: მამუკა წოწერია - საკრებულოს თავმჯდომარე

6. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (დროშა და გერბი) დადგენის მიზნით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფისთვის ვადის გაგრძელების თაობაზე;

მომხსენებელი: მამუკა წოწერია- საკრებულოს თავმჯდომარე

7. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

მომხსენებელი: სანდრო სორდია - იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

8. „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტი) დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

მომხსენებელი: სანდრო სორდია - იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

9. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებების ,,ცენტრალური სტადიონი“, ,,ზუგდიდდასუფთავება“, ,,ჩიორა“ და ,,ზუგდიდის მექანიკური კომბინატი“ლიკვიდაციის განხორციელებისათვის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ;

მომხსენებელი: სანდრო სორდია - იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

10. ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სოციალური პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხსენებელი: ოთარ ქადარია - ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

11. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნებისა და შუქნიშნის განთავსების თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ;

მომხსენებელი: ირაკლი ლაგვილავა - ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვისა საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

12. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაწულუკუს საზღვრებისა და ქუჩების დამტკიცების შესახებ;

მომხსენებელი: ირაკლი ლაგვილავა - ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვისა საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

13. ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის N42 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

მომხსენებელი: ირაკლი ლაგვილავა - ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვისა საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

14. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების შესახებ;

მომხსენებელი: ირაკლი ლაგვილავა - ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვისა საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

15. ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხსენებელი: დავით გახარია- საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო 
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

16. სხვადასხვა

გააზიარე