ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

საკრებულოს სხდომა 12:00 საათზე

5 ივლისი, 2018

6 ივლისს, 12:00 საათზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება (მისამართი: ზვიად გამსახურდიას გამზ. № 45, III სართული)

დღის წესრიგის პროექტი:

1.„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის თენგიზ ალმასიას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ
მომხსენებელი: სანდრო სორდია-იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

2. „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან, დაწესებულებებიდან და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)იდან საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე განცხადების ნიმუშის, გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესისა და წარსადგენი ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმის დამტკიცების შესახებ
მომხსენებელი: სანდრო სორდია-იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

3.შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებების ,,ცენტრალური სტადიონი“, ,,ზუგდიდდასუფთავება“, ,,ჩიორა“ და ,,ზუგდიდის მექანიკური კომბინატი“ ლიკვიდაციის განხორციელებისათვის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
მომხსენებელი: სანდრო სორდია-იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

4.,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხსენებელი: დავით გახარია-საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (დროშა და გერბი) დადგენის მიზნით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა 
მომხსენებელი: კონსტანტინე კაკავა-ფრაქცია“კონსერვატორების“ თავმჯდომარე


6.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (დროშა და გერბი) დამტკიცების შესახებ
მომხსენებელი: კონსტანტინე კაკავა-ფრაქცია“კონსერვატორების“ თავმჯდომარის მოადგილე

7.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ
მომხსენებელი: კონსტანტინე კაკავა-ფრაქცია“კონსერვატორების“ თავმჯდომარის მოადგილე

8.სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლიშის საჯარო სკოლისათვის სახელის შეცვლის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
მომხსენებელი: ეკატერინე კიფაია-განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

9.„საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხსენებელი: ირაკლი ლაგვილავა- ეკონომიკის ქონების მართვისა და ურბანულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

10.,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის N42 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
მომხსენებელი: ირაკლი ლაგვილავა- ეკონომიკის ქონების მართვისა და ურბანულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

11.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (დროშა და გერბი) დადგენის მიზნით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

მომხსენებელი: ბესიკ ჭეჟია-საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

12.“შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ დონეზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ” ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
მომხსენებელი: ბესიკ ჭეჟია-საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

13.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
მომხსენებელი: ბესიკ ჭეჟია-საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

14.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
მომხსენებელი: ბესიკ ჭეჟია-საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

15.,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის განსაზღვრისა და დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მომხსენებელი: ბესიკ ჭეჟია-საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

16. “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე” ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მომხსენებელი: ბესიკ ჭეჟია-საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

17.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
მომხსენებელი: ბესიკ ჭეჟია-საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

18.დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ.
მომხსენებელი: ბესიკ ჭეჟია-საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

19. სხვადასხვა

გააზიარე