ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ქ.ზუგდიდი მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციული ერთეული

 მერის წარმომადგენლის უფლებამოსილება განისაზღვრება მერიის დებულებით

  • ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში საქონლის ადგილწარმოშობის, აგრეთვე პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ ცნობების ფორმას ამტკიცებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი. ცნობა გაიცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სახელით.
  • ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი პირი ვალდებულია, აწარმოოს გაცემული ცნობების რეესტრი და შეინახოს გაცემული ცნობების ასლები.

IIIრანგის  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ლაშა ადეიშვილი

ტელ: 591 44 75 22

III რანგიIII კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმაცხოვრისკარი - დავით მოლაშხია595 37-28-28
III რანგიIII კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმაცხოვრისკარი - ლანა ლაგვილავა595 22-18-77
III რანგიIII კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმაცხოვრისკარი - მაია ხუროძე591 44-75-81