ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ქალაქ ზუგდიდის გენერალური გეგმის  საჯარო განხილვა გაიმართება 16 ნოემბერს

15 ოქტომბერი, 2020
ფოტო: 

ქვეყანაში ახალიკორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებული ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, ქალაქ ზუგდიდის გენერალური გეგმის და ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმის საჯარო განხილვის პროცედურამ გადიწია. საჯარო განხილვა გაიმართება 2020 წლის16 ნოემბერს, აღნიშნული დაგეგმილი იყო 2020 წლის 3 ნოემბერს. განხილვა ჩატარდება შესაბამისირეკომენდაციებისდაცვით.

დამგეგმავიორგანო: საქართველოსრეგიონულიგანვითარებისადაინფრასტრუქტურისსამინისტრო

ქალაქზუგდიდისგენერალურიგეგმის და ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმისდამტკიცებაზეუფლებამოსილიორგანო: ზუგდიდისმუნიციპალიტეტისსაკრებულო.

დოკუმენტისგანხორციელებისარეალი: ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი, ქალაქზუგდიდისტერიტორია

საჯაროგანხილვისდრო: 2020 წლის16 ნოემბერს, 14:00 საათი

საჯაროგანხილვისადგილი: ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი, ქალაქზუგდიდი, ზვიადგამსახურდიასგამზ. №45

საჯაროგანხილვისორგანიზატორი: ზუგდიდისმუნიციპალიტეტისმერია

 „ქალაქზუგდიდისგანვითარებისათვისზოგიერთიღონისძიებისგანხორციელებისთაობაზე“ საქართველოსმთავრობის 2019 წლის 15 მაისის №1081 განკარგულებისსაფუძველზეგამოაცხადაკონკურსიქალაქზუგდიდისგენერალურიგეგმისადაცენტრალურიუბნისგანაშენიანებისგეგმისშემუშავებაზე, გამარჯვებულადგამოცხადდაშპს „არტსტუდიოპროექტი“, რომელმაცხელშეკრულებისპირობებიდანგამომდინარეშეიმუშავაგენერალურიგეგმისა და ცენტრალურიუბნისგანაშენიანებისგეგმის პროექტი.

ქ. ზუგდიდისგენერალურიგეგმა წარმოადგენს ქ. ზუგდიდისსაზღვარშიმრავალფაქტორულიანალიზისდაკვლევისშედეგადჩამოყალიბებულსტრატეგიულიმიზნებისდაამოცანებისგანხორციელებისგზამკვლევს, რომელიც მოიცავს ტექსტურ და გრაფიკულ ნაწილს.

ქალაქზუგდიდისგენერალურიგეგმისრეზიუმე:

ქ. ზუგდიდისფუნქციურიზონები,  ქვეზონები;

ქ. ზუგდიდისსოციალურიინფრასტრუქტურა;

ქ. ზუგდიდისტექნიკურიინფრასტრუქტურა;

ქ.ზუგდიდისსატრანსპორტოინფრასტრუქტურა;

მოსალოდნელიწყალდიდობების, ღვარცოფებისდასხვაბუნებრივიმოვლენებისზემოქმედებისკუთხითსაშიშიტერიტორიები;

ქ. ზუგდიდისარასამშენებლოტერიტორიები;

ქ. ზუგდიდისკულტურულიმემკვიდრეობა;

ქ. ზუგდიდისსარეზერვოტერიტორიები;

ქ. ზუგდიდისმდგრადიგანვითარებისთვისმნიშვნელოვანიტერიტორიები;

განვითარებისეტაპებიდარიგითობა;

 

 

ქ. ზუგდიდისცენტრალურიუბნისგანაშენიანებისგეგმა მოიცავს ტექსტურ და გრაფიკულ ნაწილს.

განაშენიანებისგეგმისრეზიუმე:

ქ. ზუგდიდისცენტრალურიუბნისსაპროექტო არეალში კონცენტრირებულია,  როგორც კულტურული მემკვიდრეობის არსებული თუ პოტენციური ძეგლები, ასევე საჯარო და სოციალური ინფრასტრუქტურა. საპროექტო არეალში დადიანების სასახლის, ბოტანიკური ბაღის და სხვა კულტურული მემკვიდრეობის არსებული და სარეკომენდაციო ძეგლების კონცენტრაციის გარდა განთავსებულია, მერია, ორი სასამართლოს შენობა,  ერთი ეკლესია, სამი სკოლა, ორი ბაღი, ოთხი საპატრულო პოლიცია, ერთი სახანძრო, სამი სასპორტო ობიექტი, ორი თეატრი ( ერთი მშენებარეა), კინოთეატრი, იუსტიციის სახლი, ცენტრალური ბულვარი, აგრარული ბაზარი და სხვა სოციალური ინფრასტრუქტურა.

დოკუმენტაცია მოიცავსსაკვლევი რაიონის გეოლოგიურ-ჰიდროგეოლოგიური პირობების მოკლე დახასიათებას, კლიმატის დახასიათებას, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემებს, საკუთრების ანალიზს, ფუნქციურ ზონებს, ქვეზონებს, განაშენაინების სტრუქტურას, არასამშენებლო ტერიტორიებს, საავტომობილო გზებს, საინჟინრო ქსელებს და ა.შ

განხილვაზედასწრება, მასშიმონაწილეობის, ასევეშენიშვნებისადამოსაზრებებისწარდგენისუფლებააქვსნებისმიერდაინტერესებულპირს.

საჯაროგანხილვისდროსხელმისაწვდომიიქნებაგენერალურიგეგმისა და ცენტრალურიუბნისგანაშენიანებისგეგმის პროექტთანდაკავშირებულიდოკუმენტაცია, როგორცნაბეჭდისახით, ასევეელექტრონულად.

ქალაქზუგდიდისგენერალურიგეგმასთანდაკავშირებულიწერილობითიშენიშვნებიდამოსაზრებებიშეგიძლიათწარუდგინოთზუგდიდისმუნიციპალიტეტისმერიას 2020 წლის 8 დეკემბრისჩათვლითშემდეგმისამართზე: ქალაქზუგდიდი, შოთარუსთაველის ქ. №90 ანელექტრონულიფოსტისმისამართზე: zugdidismeria@gmail.com

 

 

გააზიარე