ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
სოციალური პროგრამების განხორციელების წესში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სოციალური პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 90 დადგენილება 11/02/2018 11/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ა(ა)იპ-ების საკუთრებაში არსებული ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/ და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის ადმინისტრაციული წარმოება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/ და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 90 განკარგულება 08/14/2018 08/22/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
დასუფთავების გადახდის წესში ცვლილება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღებისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვრის № 8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 91 დადგენილება 11/02/2018 11/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საქმისწარმოების ტიპობრივი ინსტრუქციის ადმინისტრაციული წარმოება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში საქმისწარმოების ტიპობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 91 განკარგულება 08/14/2018 08/22/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის დებულებაში ცვლილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; 92 დადგენილება 11/02/2018 11/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების ტაბელის ადმინისტრაციული წარმოება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და სამსახურების დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების ტაბელი“ ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 92 განკარგულება 08/14/2018 08/22/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2017 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 93 დადგენილება 12/07/2018 12/14/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 20 აგვისტოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 93 განკარგულება 08/20/2018 08/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2020 წლის 31 ოქტომბრის წინასაარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებები “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ” 93 განკარგულება 09/04/2020 09/04/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესი „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირების ძირითადი საშუალებების გასხვისებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის, ქონების საწყისი საფასურის, ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საფასურის და ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესის დამტკიცების შესახებ; 94 დადგენილება 12/07/2018 12/14/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 94 განკარგულება 09/07/2018 09/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 95 დადგენილება 12/07/2018 12/14/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 ოქტომბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 96 განკარგულება 10/05/2018 10/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, ნასყიდობის ხელშეკრულების, საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმაში ცვლილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების აუქციონის (ელექტრონული/საჯარო) ფორმით პრივატიზებისას (პირობით/უპირობოდ) აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, ნასყიდობის ხელშეკრულების, საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის, საჯარო აუქციონში მონაწილის განცხადების, რეგისტრაციის ჟურნალის, ბილეთის ფორმისა და ბილეთის ფასის დამტკიცების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 20 აგვისტოს №77 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 96 დადგენილება 12/21/2018 12/28/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
პარკირების დროებითი სამუშაო ჯგუფის ანგარიშის ცნობად მიღება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების მოწესრიგების საკითხის შესწავლის მიზნით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ 97 განკარგულება 10/05/2018 10/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
პარკირების წესი და საფასური ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ 97 დადგენილება 12/21/2018 12/28/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
პარკირების რეგულირების წესის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ” ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 98 განკარგულება 10/05/2018 10/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 98 დადგენილება 12/21/2018 12/28/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2017 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 99 დადგენილება 12/25/2018 12/28/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
“ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის შექმნის შესახებ” ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 15 სექტემბრის N2300 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის შექმნის შესახებ” ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 15 სექტემბრის N2300 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. :ბ24.242109210 ბრძანება 04/02/2021 04/02/2021 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ N 1035 ბრძანება 05/21/2020 05/28/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის შესახებ N 1397 ბრძანება 07/06/2020 07/07/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა გეგმის განსაზღვრისა და რეორგანიზაციის მეორე ეტაპის დაწყების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა გეგმის განსაზღვრისა და რეორგანიზაციის მეორე ეტაპის დაწყების შესახებ N 1411 ბრძანება 07/07/2020 07/09/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
გამწვევი კომისიის შექმნის შესახებ გამწვევი კომისიის შექმნის შესახებ N 1695 ბრძანება 08/10/2020 08/10/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების კოორდინაციის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების კოორდინაციის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ N 172 ბრძანება 01/24/2020 01/24/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 7 აგვისტოს N3704 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 7 აგვისტოს N3704 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე N 1782 ბრძანება 08/10/2020 09/07/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მურნეობის მინისტრის ბრძანება სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს N 1844/01 წერილი 03/05/2021 03/05/2021 წერილი
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ N 185 ბრძანება 01/24/2020 01/24/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მურნეობის მინისტრის ბრძანება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფელში შპს „მშენებელი 2020“-ის სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავებაზე (ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმო) სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ N 2-232 ბრძანება 03/05/2021 03/05/2021 საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მურნეობის სამინისტრო
ქ. ზუგდიდში, შპს ,,კოლხეთი ცემენტის“ ცემენტის წარმოებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს N 2-400 ბრძანება 05/04/2021 05/17/2021 საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მურნეობის სამინისტრო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 21 თებერვლის №512 ბრძანებაში „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 21 თებერვლის №512 ბრძანებაში „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე N 2177 ბრძანება 09/08/2020 09/08/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის შექმნის შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის შექმნის შესახებ N 2300 ბრძანება 09/15/2020 09/18/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში ინფექციური დაავადებისთვის (COVID-19) მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის (საგანგებო სიტუაციების გეგმა) დამტკიცების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში ინფექციური დაავადებისთვის (COVID-19) მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის (საგანგებო სიტუაციების გეგმა) დამტკიცების შესახებ N 2404 ბრძანება 10/05/2020 10/05/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
გამგებლის ბრძანება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარების შესახებ N 3227 ბრძანება 09/07/2017 09/07/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 7 აგვისტოს N3704 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 7 აგვისტოს N3704 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე N 475 ბრძანება 02/20/2020 02/20/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ N 5459 ბრძანება 12/16/2019 12/16/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ბრძანებაში ცვლილებების შეტანა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნის დამტკიცების თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 ნოემბრის N207 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 5651 ბრძანება 12/10/2018 12/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების აღსაკვეთად ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების აღსაკვეთად ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ N 739 ბრძანება 03/13/2020 03/16/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
07/07/2016 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N 8 .pdf 07/07/2016 07/07/2016 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით N03/263 განკარგულება 04/05/2019 04/10/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი სოფლის კრებებთან დაკავშირებით სხდომის ოქმი N1 სამუშაო ჯგუფის ოქმი 03/06/2019 03/06/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სათატბირო ორგანოს-სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სათატბირო ორგანოს-სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N1 მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი 11/27/2017 11/28/2017 მერის მრჩეველთა საბჭო
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების საჯარო განხილვის ოქმი ქალაქ ზუგდიდის გენერალური გეგმისა და ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების საჯარო განხილვის ოქმი N1 სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების საჯარო განხილვის ოქმი 11/09/2020 11/09/2020 სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების საჯარო განხილვის ოქმი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N1 განკარგულება N1 განკარგულება განკარგულება 01/06/2017 01/06/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N1 დადგენილება N1 დადგენილება დადგენილება 01/08/2016 01/08/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N10 განკარგულება N10 განკარგულება განკარგულება 02/03/2017 02/03/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 04 იანვრის N43 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N100 ბრძანება 01/11/2019 01/11/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N11 დადგენილება N11 დადგენილება დადგენილება 04/28/2016 04/28/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N12 განკარგულება N12 განკარგულება განკარგულება 02/15/2017 02/15/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N12 დადგენილება N12 დადგენილება დადგენილება 04/28/2016 04/28/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო

Pages