ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

დაგეგმე ბიუჯეტი

პრიორიტეტი 2016 ფაქტი 2017 გეგმა
სულ ბიუჯეტი: 24,806.3 ¢ 18,000.0 ¢
განათლება 8.33% 11.11% %
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 45.83% 27.78% %
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 11.11% %
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 8.33% %
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 5.56% %
სხვა 20.83% 27.78% %
ასათვისებელია: 18,000.0 ¢