Hot line : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
test

მერიის საშტატო ნუსხა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხა. (გადადი ლინკზე)

Share page