ცნობა ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2016 წლის 5 თებერვალს N10 განკარგულებით “ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის გაცემის ფასის გადახდისა და ნებართვის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ” ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღებასთან დაკავშირებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება

 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2016 წლის 5 თებერვალს N11 განკარგულებით „ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარულ მარშრუტზე სამგზავრო გადაყვანის საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 135 მუხლით და 1351 მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრების, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის, გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტისა და სააღსრულებო ფურცლის ფორმების წესის დამტკიცების შესახებ”   ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღებასთან დაკავშირებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება

 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2016 წლის 5 თებერვალს N12 განკარგულებით „ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარულ მარშრუტზე სამგზავრო გადაყვანის სანებართვო მოწმობის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ”  ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღებასთან დაკავშირებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება

 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2016 წლის 5 თებერვალს N13 განკარგულებით „ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარულ მარშრუტებზე ლოტების რაოდენობა და ლოტზე განსაზღვრული სამგზავრო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ყოველდღიური სავალდებულო რაოდენობის დამტკიცების შესახებ” ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღებასთან დაკავშირებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება

 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2016 წლის 5 თებერვალს N14 განკარგულებით „ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული მარშრუტების დამტკიცების შესახებ”  ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღებასთან დაკავშირებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება

 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2016 წლის 10 მარტს N24 განკარგულებით “ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორგანოებიდან, დაწესებულებებიდან და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)იდან საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე განცხადების ნიმუშის და გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ” ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღებასთან დაკავშირებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება

 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2016 წლის პირველი აპრილის N25 განკარგულებით “ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პეტიციის წარმდგენი (მხარდამჭერი) ამომრჩევლების სიის ბლანკის, პეტიციის ფორმის (პეტიციის წარდგენის (განხილვის) თაობაზე წარსადგენი განცხადების) და პეტიციის განხილვის თაობაზე განცხადების რეგისტრაციის მოწმობის დამტკიცების შესახებ” ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღებასთან დაკავშირებით დაწყებულ იქნა ადმინისტრაციული წარმოება

 

“ქალაქ ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის მერიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

 

ბრძანება N135 ქალაქ ზუგდიდის მუნუიციპალიტეტის საკრებულოს სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარების შესახებ


სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


ჩვენი მისამართია:
2100, ქალაქი ზუგდიდი, ზვიად გამსახურდიას გამზირი 45
E-mail: zugdidissakrebulo2014@gmail.com
Tel: 591 44 54 05